plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd

Uitleg
Grote inspiratiebronnen voor het opzetten van deze database met windmotoren en weidemolens in heel Nederland waren:
- het boekje De windmotor als poldergemaal in Friesland, J. Bergsma en W.D. Hengst, 1995. Hiervan is de nummering integraal in de database overgenomen (inventarisnummer), alsmede enkele verkleinde foto's van inmiddels verdwenen windmotoren.
- de website en Friese windmotor-restanten-inventarisatie van de Stichting Windmotoren Friesland.
- de afstudeerscriptie Windmotoren in Friesland door Mark Ravesloot, aug. 2009,
met een inventarisatie van alle verdwenen windmotoren in Friesland.
- Nelly Sonnevelds Database van Verdwenen Molens.
De database en website zijn opgezet en worden bijgehouden in overleg met de Nederlandse Molendatabase en Vereniging De Hollandsche Molen.

Door sommigen wordt de term "Amerikaanse windmotor" gebruikt, dat is een onjuiste verbastering van "windmotor" en "Amerikaanse windmolen". Aangezien bijna alle Nederlandse windmotoren in Duitsland of Nederland gebouwd werden, gebruiken wij de term "windmotor" die aantoonbaar al vanaf eind 19e eeuw in het Nederlands gangbaar is.
Oorspronkelijk werd de database eind 2010 opgezet als Nederlandse Windmotorendatabase. Onder windmotoren verstaan we de ijzeren molens die voornamelijk voor polderbemaling dienen/dienden. Windmotoren hebben geen losse wieken, maar een rad met spaken en ringen waarop de bladen zijn bevestigd.
Bij molensoort 'windmotor' onderscheiden we de verscheidenheid aan uitvoeringen volgens deze vuistregel:
- 'kleine windmotor': lage molens zonder bordes en met weinig bladen
- 'middelgrote windmotor': 10-24 windbladen, waaierpomp
- 'grote windmotor': 22-32 windbladen, vijzel
- 'zeer grote windmotor': 36-42 windbladen, raddiameter groter dan 12 m
Bij afwijkende constructies zoals kleine molens met veel bladen of andersom, kan de redactie een afwijkende keuze maken.

Eind 2012 bouwden we voor de Noord-Hollandse Molenfederatie een aparte website Weidemolens in Noord-Holland om die molentjes ook te kunnen registreren. Omdat er wat overlap in deze beide databases zat, en er behoefte bestond om ook weidemolens buiten Noord-Holland en andere molentypes te registreren, werd alles midden 2015 samengevoegd in Molendatabase.net.

We verwijzen naar de voorgangers in de Database van Verdwenen Molens, en we nemen ook voor zover beschikbaar en nuttig, de nummering van Ten Bruggencate op om een koppeling met Allemolens.nl mogelijk te maken.

Kleine molens (speelmolens, tuinmolens) die niet op Molendatabase.nl staan, kunnen worden opgenomen indien de molen een permanente plek heeft en de vlucht groter is dan ca. 3 meter en/of de molen functioneel is. Ook windturbines waarvan foto's en gegevens gestuurd worden, nemen we graag op hoewel daarop (nog) niet actief gezocht wordt. Mocht een vrijwilliger met kennis van windturbines zin en tijd hebben zich daarin te verdiepen, graag!

Het is een enorm karwei om al deze molens te registreren, dus daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Wij stellen het zeer op prijs als u fotomateriaal en gegevens instuurt! Deze database wordt puur door vrijwilligers onderhouden en dient geen enkel commercieel oogmerk. Op onze paginavullende Google-kaart staan alle opgenomen molens waarvan de coördinaten bekend zijn:
plaatje = bestaand, plaatje = restant, plaatje = verdwenen.

Redactie
(voorlopig) Michiel Hooijberg.
Klik op de envelop rechtsboven om contact op te nemen per email.

plaatje

Aangezien de getoonde informatie uit vele bronnen afkomstig is, aanvaardt de redactie geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie in Molendatabase.net.

Het inzenden van reacties en/of foto's gaat het beste via het brief-icoontje bovenaan de pagina, of de link "Stuur een reactie" onderaan. Hiermee wordt een nieuw bericht geopend in uw e-mailprogramma. Indien deze koppeling op uw computer niet werkt, kunt u zelf een e-mail sturen aan michiel@poldersporen.nl, met vermelding van het dbnr. van de betreffende molen.

Grafisch en technisch ontwerp
De oorspronkelijke opzet is afkomstig van plaatje HippoWebDesign, Amsterdam voor de Nederlandse Molendatabase. Op de vorm van presentatie van de gegevens in relatie tot molens en op het (grafisch) ontwerp van de Nederlandse Molendatabase berust copyright. Dit ligt bij Hippo WebDesign. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming overnemen en gebruiken hiervan is een inbreuk op het auteursrecht.
Molendatabase.net is ontworpen en gebouwd door Michiel Hooijberg, in grote lijnen de opzet en werking van Molendatabase.nl en Molendatabase.org volgend, en qua inhoud daarmee complementair.

Copyright teksten
Molendatabase.net is een initiatief van louter vrijwilligers, zonder enig winstoogmerk. Het doel van de database is het bijeenbrengen, voor vrije en gratis kennisvergaring, van gegevens over alle bestaande en (deels) verdwenen windmotoren en weidemolens in Nederland.

Op de inhoud van Molendatabase.net rust copyright. Voor de in de database opgenomen teksten van individuele molens geldt de Creative Commons licentie die hier te lezen is. De licentie houdt in dat u van ons de teksten van een individuele molen mag gebruiken op voorwaarde van
1. Naamsvermelding (u moet als bron Molendatabase.net opnemen);
2. Het project waarvoor u de teksten gebruikt is geheel niet-commercieel (u mag er geen geld mee verdienen);
3. U mag geen afgeleide werken maken op basis van deze teksten (u mag onze teksten niet zelf bewerken).
Het is echter principieel niet geoorloofd hier opgenomen gegevens van meer dan één molen in enige samenhang in welke vorm dan ook te presenteren.

Copyright foto's
In Molendatabase.net zijn foto's opgenomen die gratis ter beschikking zijn gesteld voor opname in deze database. Het copyright op deze foto's berust bij de respectievelijke fotograaf. Het is niet toegestaan deze foto's te downloaden en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de fotograaf. Neem daartoe contact op met de redactie.

Het was niet altijd mogelijk om de rechthebbenden van de in de database opgenomen (historische) foto's te achterhalen. Indien u meent de auteursrechten te bezitten op een of meerdere afbeeldingen op deze website, neemt u dan contact op met de redactie.

Stuur een reactie
Colofon en copyrights